கருத்துச் சொல்லுங்க

PITக்குப் படமெடுத்தேன்.. எதை அனுப்ப என்று தெரியவில்லை.உதவுங்களேன்..

படங்கள்: இங்கே அல்லது அங்கே

நன்றி

பெட்டகம்