இருக்கிறது..இல்லை?

இருக்கும் பொருள் :

  • இருப்பது போன்று தோற்றம் உடையது
  • இருப்பது போன்று தோற்றமற்றது. (புலன்களால் உணர முடியாததாய் இருப்பது)

இல்லாத பொருள்:

  • இருப்பது போன்ற தோற்றம் தரக்கூடியது.

பெட்டகம்